Bitrix24 Community

Support » Forum » Ngan Tran Tuyet
Select date in calendarSelect date in calendar

Pages: 1
Change domain
Dear Sir or Madam,

1/          We – Tam Phuc Flow Solutions Ltd., Co. (TFS) in Vietnam who are using Cloud Standard version are writing to inform you about a serious issue happened to our company this morning. We’d like your urgent peruse and solution to solve the problem at the soonest possible. We also request a confirmation upon your receipt of our email.

-          This morning, my account named Ho Thuan Phuoc can not log in with the alarm as attached.
-          We managed to check from my profile history (please see attachment) and learnt that another user (named Bui Thi Phuong Linh) from other company Fine Wines is using my account. Even I can not use this account but it is showing online in TFS site.
-          We checked with this company and understood that a guy Bui Thi Phuong Linh from this company is actually using my account until now.
-          And Fine Wines told that they have just implemented Bitrix24 at the beginning stage and Younet SI is developing for them. Younet SI was also the one who developed Bitrix24 for our company. It seems that they made some mistakes during establishment and configure for Fine Wines Company, and finally made my account lost.

2/          We are also worrying about our database was disclosed to the other company Fine Wines as they can use my account, so they can access our database. And unfortunately, my account seized administrative rights, hence they can change (unintendedly or intendedly) anything in our structures.

3/          We will request Younet SI to hand over all configuration information for our retain in order to prevent repeated issue in future.

4/          And we propose you to work with Younet SI for a better control the Bitrix24 system and fix the hole/ bug like this.

We do look forward to hearing from you urgently as until now I don’t have account to work. Thank you.
Worktime - Needs some development, Worktime feature is awsome but some urgent development work needed
Dear Sir or Madam, 1 / Chúng tôi - Tâm Phúc Dòng Solutions Ltd., Co (TFS) tại Việt Nam đang sử dụng đám mây phiên bản tiêu chuẩn được viết để thông báo cho bạn về một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra với công ty chúng tôi sáng nay. Chúng tôi muốn kiểm tra nội dung và giải pháp cấp bách của bạn để giải quyết vấn đề tại sớm nhất có thể. Chúng tôi cũng yêu cầu xác nhận khi nhận lại email của chúng tôi. - Sáng nay, tài khoản của tôi có tên là Hồ Thuận Phước không thể đăng nhập với các báo như đính kèm. - Chúng tôi quản lý để kiểm tra từ lịch sử hồ sơ của tôi (xin xem file đính kèm) và biết được rằng khác người dùng (tên Bùi Thị Phương Linh) từ công ty khác Fine Wines được sử dụng tài khoản của tôi. Thậm chí tôi không thể sử dụng tài khoản này nhưng nó được hiển thị trực tuyến tại trang web của TFS. - Chúng tôi đã kiểm tra với công ty này và hiểu rằng một chàng trai Bùi Thị Phương Linh từ công ty này đang thực sự sử dụng tài khoản của tôi cho đến bây giờ. - Và Fine Wines nói rằng họ có chỉ cần thực hiện Bitrix24 ở giai đoạn đầu và YouNet SI đang phát triển cho họ. YouNet SI cũng là người đã phát triển Bitrix24 cho công ty chúng tôi. Có vẻ như họ thực hiện một số sai lầm trong quá trình thành lập và cấu hình cho Công ty Fine Wines, và cuối cùng đã làm tài khoản của tôi bị mất. 2 / Chúng tôi cũng đang lo lắng về cơ sở dữ liệu của chúng tôi đã được tiết lộ cho các công ty khác Fine Wines như họ có thể sử dụng tài khoản của tôi, vì vậy họ có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Và quyền hành chính không may, tài khoản của tôi bị tịch thu, vì thế họ có thể thay đổi (unintendedly hoặc intendedly) bất cứ điều gì trong cấu trúc của chúng tôi. 3 / Chúng tôi sẽ yêu cầu YouNet SI để bàn giao tất cả các thông tin cấu hình cho giữ lại của chúng tôi để ngăn chặn vấn đề lặp đi lặp lại trong tương lai. 4 / và chúng tôi đề nghị bạn làm việc với YouNet SI cho một điều khiển hệ thống Bitrix24 tốt hơn và sửa chữa các lỗ / lỗi như thế này. chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn khẩn trương như cho đến bây giờ tôi không có tài khoản để làm việc. Cảm ơn bạn.

Edited: Duy Le The - 06/14/2016 11:40:04
Pages: 1